NOTA PRAWNA

ATP Engineering & Packaging, S.L. jest administratorem danych osobowych i informuje, że ochrona danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z wymaganiami rozporządzenia  (EU) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 (GDPR). Przetwarzanie danych będzie wykorzystywane w celach podtrzymania kontaktów biznesowych poprzez wysyłanie komunikatów informujących o naszych produktach lub usługach i będzie to miało miejsce tylko w przypadku wzajemnego zainteresowania. Ujawnienie danych stronom trzecim (jeżeli nie będzie to prawne zobowiązanie) nie jest przewidziane, a jeśli będzie to konieczne w celu realizacji kontraktu osoba, której dane dotyczą, zostanie o tym wcześniej poinformowana. Osoba, której dane dotyczą jest poinformowana, że ma prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych w każdym momencie i jeśli skorzysta w tego prawa, kontrakt musi zostać zakończony zgodnie z warunkami w nim zawartymi, jako że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu jego realizacji. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do żądania w dowolnym czasie od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych, a także do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt z ATP Engineering & Packaging, S.L. Ctra. Barcelona 66, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Hiszpania. Email: rgpd@atp-packaging.com rgpd@atp-packaging.com, oraz jeśli uważa, że przetwarzanie danych nie jest realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Hiszpanii w zakresie ochrony danych osobowych (www.aepd.es).

REKLAMY

Zgodnie z przepisami artykułu 21 Prawa Hiszpańskiego 34/2002 dotyczącego Usług dla Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSICE), jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji na temat naszych produktów i/lub usług, w dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować wysyłając wiadomość na adres rgpd@atp-packaging.com o treści “ANULOWANIE” lub “NIE WYSYŁAĆ”.